โรงเรียนบ้านพระปรางค์

หมู่ที่ 6 บ้านพระปรางค์ ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ : 055-679202
241252022_3039899746328636_2893373058745732645_n (1)
LOGO_OBEC
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
nopic

บ้านพระปรางค์
#ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน#

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านพระปรางค์  ก่อตั้งเมื่อวันที่  17  กรกฏาคม  พ.ศ. 2465  เดิมชื่อว่าโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ  ใช้ศาลาการเปรียญวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหารเป็นที่เล่าเรียน   พ.ศ. 2506  ย้ายมาอยู่สถานที่ปัจจุบัน  มีพื้นที่ทั้งหมด  8  ไร่  16  ตารางวา  ปัจจุบันมีผู้บริหาร 1  คน   ครูผู้สอน 4  คน  นักการภารโรง 1  คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนบ้านพระปรางค์  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม  จริยธรรม  น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สุขภาพดีถ้วนหน้า  รักษาสิ่งแวดล้อม    ชุมชนร่วมพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีวิธีการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัน และธรรมชาติของผู้เรียนเน้นการปฏิบัติจริง นำสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน

              2. พัฒนาคุณภาพนักเรียน ทั้งในด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกำหนด ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยนักเรียนและการเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการอนุรักษ์และรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า

                3. ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้สื่อและเทคโนโลยีและมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน

               4. จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ห้องเรียนให้เหมาะสม และเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

                5. ประสานกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

       1.  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ สามารถค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้

       2.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามสิทธิอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน

       3. นักเรียนทุกคนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

       4.  นักเรียนทุกจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน 

ข่าวประชาสัมพันธ์